Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Regulamin witryny internetowej Cosinus.pl której Administratorem jest Pegasi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 4a (90-720 Łódź), Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000148768, Kapitał Zakładowy: 435.500,00zł, NIP 726-24-33-896, REG 473084915. Adres korespondencyjny: 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie Szkół Cosinus, zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada Fundacja.

Fundacja ESTONTA

 zwana dalej Operatorem. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

Ochrona własności intelektualnej

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechniania, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

Korzystanie z usług i treści portalu

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Witrynie oraz składanie zamówień. Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i polityką prywatności, oraz wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia. Prezentowana w serwisie oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym operatora. Zamówienia składane poprzez witrynę na terenie warszawy realizowane są standardowo w terminie 24 godzin, na terenie polski w terminie 48 godzin. Możliwe jest jednak wydłużenie czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od operatora. Koszty realizacji zamówień, w tym wysyłki towaru, obliczane są każdorazowo w zależności od zawartości zamówienia. Powyżej ustalonej z działem handlowym kwoty zamówienia realizowane są bezpłatnie. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie do 3 dni od chwili jego otrzymania, za wyjątkiem towaru, który został sprowadzony na indywidualne zamówienie. Zwracany towar nie może być używany i winien pozostawać w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem dokumentacji. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera do sprawdzenia stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez kuriera. Towary sprzedawane w witrynie objęte są gwarancjami producentów. Reklamacje można składać listownie lub pocztą e-maile.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu: błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie, sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.